TERMA & SYARAT

SYARAT-SYARAT AM (SILA BACA DAN SAHKAN)

1. Dengan mengesahkan borang ini, pihak penganjur menerima bahawa anda bersetuju dengan semua perjanjian yang telah ditetapkan dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak

2. Program ini hanya boleh disertai oleh peserta yang berumur 18 tahun dan ke atas sahaja.

3. Sebarang pertukaran hanya dibenarkan sekiranya pihak peserta memaklumkan pihak penganjur secara bertulis pada bila-bila masa sebelum program dan dalam tempoh 14 hari selepas program berlangsung.

4. Peserta hanya dibenarkan untuk menaik taraf (“Upgrade”) daripada pakej yang rendah kepada pakej yang lebih tinggi. Peserta tidak dibenarkan menurun taraf (“Downgrade”) daripada pakej tinggi kepada pakej yang lebih rendah.

5. Sekiranya anda tidak dapat menghadirkan diri ke program pada tarikh yang telah ditetapkan;

  • Peserta perlu maklumkan kepada pihak penganjur secara bertulis dalam tempoh 7 hari sebelum program.
  • Peserta DIBENARKAN untuk hadir program yang sama dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh pendaftaran. Sekiranya peserta tidak hadir selepas tempoh 6 bulan (seperti yang telah ditetapkan), semua bayaran yang telah dibuat kepada pihak penganjur TIDAK akan dikembalikan.
  • Peserta DIBENARKAN untuk menggantikan nama peserta (seperti yang telah diisi diborang pesanan) kepada peserta yang lain (CAJ RM200 dikenakan) dengan syarat permohonan tersebut dibuat secara bertulis selewat-lewatnya 7 hari sebelum tarikh program bermula.
  • Peserta dibenarkan untuk menukar ke mana-mana program/produk lain dibawah anjuran pihak penganjur sekiranya peserta menghadapi kesukaran dan sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan dalam tempoh 6 bulan sahaja.

PEMBAYARAN

1. Peserta dibenarkan untuk menunda program atau pakej yang sama dalam tempoh 6 bulan sahaja sekiranya peserta telah membuat bayaran penuh mengikut pakej yang ditawarkan dan peserta perlu maklumkan kepada pihak penganjur secara bertulis.

2. Yuran penyertaan program adalah mengikut kepada harga dan pakej semasa sekiranya peserta tidak membuat bayaran penuh mengikut jangka masa yang telah ditetapkan. Peserta jelas bahawa peserta tidak berpeluang untuk mendapat harga promosi seperti yang ditawarkan ketika borang ini telah ditandatangani.

3. Segala pembayaran yang telah dibuat kepada plhak penganjur untuk tujuan penyertaan program yang telah didaftarkan TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN.

4. Peserta perlu membayar harga keseluruhan pakej mengikut harga yang telah ditawarkan mengikut tarikh yang telah dipersetujui atas borang ini. Jika bayaran tidak dibuat mengikut tempoh yang telah ditetapkan penyertaan peserta akan terbatal.

SILA BACA DENGAN TELITI TERMA DAN SYARAT BERIKUT, DAN PASTIKAN ANDA MEMAHAMI KESEMUANYA. PROGRAM KAMI BERTUJUAN UNTUK MEMBANTU ANDA BERKONGSI DENGAN LEBIH RAMAI PENONTON DAN TIDAK MENJANJIKAN SEBARNAG JAMINAN. ADALAH PENTING UNTUK ANDA MEMBACA KESEMUA TERMA DAN SYARAT BERIKUT KERANA KAMI PERCAYA KETELUSAN ADALAH PENTING DAN KAMI MELETAKKAN DIRI KAMI DI TAHAP INTEGRITI YANG TERTINGGI

PEMBABITAN

1Evo Dagang Sdn Bhd (“EDSB”) adalah pembekal perkhidmatan (“Pembekal”) bagi produk dan/atau servis yang dinyatakan dalam Perjanjian ini.
2.Dengan menandatangani Borang Pendaftaran ini, anda bersetuju bahawa borang tersebut, beserta semua Terma dan Syarat membentuk satu kontrak antara anda dan Pihak Pembekal.

BAYARAN

3. Anda perlu membayar Pembekal sebagai pertimbangan kepada produk dan/atau servis yang ditawarkan oleh pihak Pembekal.

  • Jumlah bayaran perlulah dijelaskan oleh anda, mengikut tarikh/tempah yang telah diberikan tanpa sebarang “set off”, pengurangan atau tuntutan balas, melainkan dipersetujui sebaliknya, atau
  • Jika Pembekal bersetuju untuk anda membuat bayaran secara ansuran, di mana anda perlu membayar setiap ansuran secara penuh kepada kami, tanpa sebarang “set off” atau pengurangan dalam jumlah ansuran, mengikut tarikh pembayaran yang telah ditetapkan.

4. Pembayaran dibuat dibawah Perjanjian ini mesti dilakukan dengan cara yang dinyatakan dalam Borang Pendaftaran ini.

BAYARAN BALIK DAN PEMBATALAN

5. Pembekal boleh membatalkan produk/servis atas sebarang sebab secara notis bertulis kepada anda. Kami akan memulangkan pembayaran yang telah dibuat dalam tempoh 30 hari bekerja selepas notis pembatalan dikeluarkan. Dengan ini, kami tidak akan mempunyai sebarang liabiliti lagi terhadap pembatalan tersebut.

HARTA INTELEK

6. Kami mempunyai kesemua hak, hak milik dan kepentingan ke atas semua harta intelek yang digunakan bagi melaksanakan Seminar tersebut (tertakluk kepada hak kesemua penyampai) dan kesemua harta intelek yang mungkin dihasilkan daripada prestasi Seminar tersebut.

7. Dalam penyampaian program Seminar ini kepada anda, kami tidak memindahkan sebarang hak milik harta intelek kami kepada anda, dan hak milik kesemua harta intelek kami adalah milik kami.

8. Anda tidak boleh :

  • Mengubah mana-mana daripada Harta Intelek atau bahan; atau
  • Menyalin atau mengeluarkan semula kandungan Seminar, atau bahan; atau
  • Menjual Harta Intelek atau bahan (‘IP’) kepada pihak ketiga.

9. Alat, proses, strategi, bahan dan maklumat yang dibentangkan dalam Seminar kami adalah hak kami, dan anda bersetuju untuk tidak merakam, menyalin, mengedar, mengajar atau melatih sesiapa daripada maklumat yang diberikan oleh pihak kami dalam apa jua bentuk tanpa mendapat kebenaran bertulis daripada pihak kami. Sebarang penggunaan yang tidak dibenarkan atau pengedaran konsep bahan dan harta intelek Seminar kami oleh pihak anda atau wakil anda adalah dilarang sama sekali dan tindakan undang-undang akan diambil serta menuntut ganti rugi penuh bagi melindungi hak-hak pihak berkenaan, jika syarat-syarat ini dilanggar.

TARIKH, MASA DAN TEMPAT PROGRAM

10. Pembayaran yang dibuat melayakkan diri anda untuk memasuki perjanjian ini secara langsung dengan pihak Pembekal, bagi menerima produk dan/atau servis Pembekal.

11. Pembekal berhak untuk mengubah atau membatalkan sebarang masa, tarikh dan tempat program dan/atau mengganti penceramah bagi mana-mana program. Setiap perubahan akan dimaklumkan secara bertulis.

HAD LIABILITI

12. Kami

  • Tidak termasuk dalam semua terma dan syarat dan waranti yang tersirat oleh adat, undang-undang umum atau kedudukan, atau yang menyebabkan mana-mana bahagian perjanjian ini menjadi tidak sah (keadaan bukan terkecuali);
  • Menghadkan liabiliti kami kepada anda bagi mana-mana keadaaan bukan terkecuali dengan jumlah sebenar yang dibayar oleh pihak anda di bawah perjanjian ini.
  • Tidak termasuk semua liabiliti untuk kerosakan berbangkit (termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan hasil atau hilang keuntungan) yang dialami oleh pihak anda dalam apa jua cara yang berkaitan berhubungan dengan memberi peluang bagi untuk anda membeli produk-produk dan/atau perkhidmatan pihak Pembekal atau perlaksanaan hak anda dalam Perjanjian ini.
  • Dalam apa jua keadaan, kami tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan, secara langsung atau tidak, bagi apa-apa kerugian atau kerosakan yang disebabkan atau didakwa telah disebabkan kepada pihak anda berkaitan dengan penggunaan mana-mana nasihat, produk dan/atau perkhidmatan yang telah diterima oleh pihak anda daripada penceramah kami (atau penceramah jemputan) dalam acara-acara kami.

FORCE MAJEURE

13. Sekiranya produk dan/atau perkhidmatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Perjanjian ini dihalang atau dibatalkan oleh sebab kuasa perubahan dapat dielakkan, kebakaran, putus bekalan elektrik, banjir atau atas sebab lain yang melampaui kawalan secara langsung bagi kedua-dua mengikut pilihannya, menangguhkan perlaksanaan program daripada jadual asal.

AM

14. Sekiranya mana-mana peruntukan Perjanjian ini ditentukan oleh Mahkamah sebagai menyalahi undang-undang, tidak sah dan tidak boleh dikuatkuasakan atau konflik dengan mana-mana kaedah, kedudukan, ordinan atau peraturan, kesahihan dan penguatkuasaan peruntukan yang selebihnya tidak akan terjejas.

15. Perjanjian ini membentuk keseluruhan Perjanjian antara pihak Pembekal dan anda berkenaan urusniaga ini dan menggantikan semua komunikasi, perkiraan, perwakilan kefahaman dan Perjanjian sebelumnya, sama ada secara lisan atau bertulis antara pihak-pihak yang terlibat atau wakil-wakil mereka. Sebarang representasi atau kenyataan dalam apa jua bentuk yang dibuat oleh mana-mana pihak yang dinyatakan dalam Perjanjian ini tidak terikat oleh mereka.

16. Pelanggan bersetuju untuk memenuhi undang-undang dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak EDSB.

17. Pihak EDSB enggan mengambil sebarang tanggungjawab atas kecuaian peserta seperti kehilangan resit/barangan milik peribadi atau kegagalan untuk menyimpan maklumat yang relevan mengenai program/acara.

18. Kami mengumpul makdumat anda bagi tujuan rekod dan menyokong penyertaan anda dalam aktiviti-aktiviti yang anda pilih. Maklumat tersebut digunakan bagi penempahan pendaftaran anda untuk mengesan pemilihan program yang dibuat dan bagi memastikan anda dimaklumkan mengenai seminar dan acara yang berkaitan. Dalam semua hal, kami akan mengumpul maklumat peribadi daripada anda hanya jika maklumat tersebut dikemukakan secara sukarela oleh pihak anda. Kami tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada pihak ketiga dengan sengaja tanpa menerima sebarang kebenaran bertulis daripada pihak anda.

JAMINAN

19. Pelanggan bersetuju bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pembelian, penyertaan dan/atau hasli daripada apa-apa keputusan yang dibuat selepas menghadiri mana-mana program yang dianjurkan. EDSB dan entiti gabungannya, syarikat bersekutu dan mana-mana wakilnya tidak akan bertanggungjawab serta tidak akan menanggung liabiliti rugi bagi pihak Pelanggan atas mana-mana dan semua kos, perbelanjaan, kerugian atau liabiliti yang mungkin ditanggung atau dialami oleh Pelanggan akibat daripada keputusan yang dibuat.

20. Pelanggan bersetuju bahawa apa-apa keputusan pembelian tidak dipengaruhi oleh mana-mana hubungan yang terjalin atau urusan dengan pihak EDSB sebelum ini atau dengan mana-mana pegawai, pengarah, pekerja atau wakil EDSB.

Kami berhak untuk mengubah terma dan syarat tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu.

Nota : Sila tandakan (/) di halaman berikut jika anda bersutuju dengan terma dan syarat diatas.

 

Evo Dagang Sdn Bhd
Alamat: Suite 65-1, 2 & M, Jalan PJU 5/21. Encorp Strand, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.
Website: www.ejenpro.com Telefon: +603 6151 5221 Emel: [email protected]

 

Perlukan Bantuan?

+6 0187602766 (Husna)

Atau klik butang dibawah untuk terus ke whatsapp ;

100% MONEY BACK GUARANTEE

Kenapa kami yakin? Kerana kami tahu, jika anda hadir dan buat, anda akan keluar dari belenggu masalah perniagaan (online) yang lembab ini. Yakin! Belajar dengan hati terbuka dan fikiran yang ikhlas untuk membangun ekonomi diri, keluarga dan ummah. 100% perbelanjaan yang anda keluarkan, selepas seminar, hanya perlu beritahu team kami yang bertugas tentang feedback seminar, kami akan pulangkan pelaburan anda serta merta.

© 2020 All rights Reserved. Funnelevo

Exclusive by Fahdi Ghazali

Exclusive by Fahdi Ghazali

Dah Sedia Nak Boost Jualan Untuk 2019?

Play Video

Teruja Nak Buat Jualan Ribu-ribu, Juta-juta Tahun 2019? Tapi...

Teruja Nak Buat Jualan Ribu-ribu, Juta-juta Tahun 2019? Tapi...

Bertenang... .

Kami akan bantu anda tingkatkan lagi jualan serta motivasi diri untuk merempuh semua cabaran yang datang.. Inilah masanya! Dalam DIGITAL MARKETING MASTERY 3 HARI ini, anda akan pelajari:

Lihat Kejayaan Yang Dialami Oleh Alumni Kami

"Jualan Sudah Capai 5 Figure Selepas Sebulan Menghadiri Kelas!"

Sebelum ni dah pergi banyak kelas FBADS. Sales tak boleh reach 5 Figures tapi lepas sebulan join kelas, Alhamdulillah…saya dapat Sales untuk 5 figures yang pertama & mencecah RM35,000!

Puan Fatin (LunaLulu Scarf )

Tak Perlu Reply, Customer Dah Bayar!

Antara sistem yang diajar adalah sistem auto follow up. Customer yang berminat tapi lambat buat keputusan kita boleh follow secara automatik. Alhamdulillah, tak perlu reply pun, customer dah siap order dan bayar.

Puan Alis (Zahrah Brand)

Kos Iklan Turun Mendadak Selepas Kelas!

Selalunya kos FBADS sebulan dalam 5K tetapi selepas join kelas kami menggunakan DATABASE kami dapat kurangkan kos FBADS kepada 3K. Average sales sebulan dalam RM30,000 – RM40,000. Memang JIMAT KOS iklan!

Puan Hidayah (BG Beauty Gallery)

Customer Tu Takde Facebook Tapi Dia Boleh Jumpa Bisnes Saya!

Ada customer mesej dan saya terus boleh close. Bila tanya macam mana boleh jumpa bisnes saya. Pelik sebab customer cakap dia takde Facebook, Rupanya dia jumpa saya di Google.

Tuan Faizman (Public Gold Dealer)

Dulu Krik…Krik.. Sekarang Permohonan Untuk Faraid, Hibah & Wasiat Meningkat !

Dulu sales krik..krik.. sekarang saya terima purata 15 permohonan sebulan. Alhamdulillah, kini dalam proses mengeluarkan buku bagi membantu dalam masalah hibah, wasiat & pusaka.

Tuan Hanaffi (Perunding Kewangan Faraid, Hibah & Wasiat)

Lihat Lagi Testimoni Peserta

Apa Kata Mereka Yang Pernah Sertai DMM?

3 HARI KELAS DIGITAL MARKETING MASTERY

Apa yang anda akan belajar dalam 3 hari:

STRATEGI LETUPKAN JUALAN 2019

Buat perkara yang sama, dan harapkan hasil yang berbeza? Itu adalah mindset orang yang kalah sebelum berjuang. Nak TINGKATKAN 10 KALI GANDA JUALAN? Wajib pasang STRATEGI BARU untuk letupkan jualan anda tahun nanti! Kami dedahkan rahsia teragung ni dalam DIGITAL MARKETING MASTERY nanti.

STRATEGI MARKETING YANG UP-TO-DATE

Tahukah anda? Ramai pakar pemasaran tidak akan kongsikan STRATEGI UTAMA mereka di tempat terbuka untuk usahawan lain tiru bulat-bulat. Dalam DIGITAL MARKETING MASTERY 3 hari ini lah Tuan Fahdi Ghazali akan bongkarkan 1 DEMI 1 STRATEGI MARKETING YANG UP-TO-DATE sampai anda jelas dan sungguh-sungguh bertindak keatasnya.

TEKNIK TERBARU INTEGRATED ONLINE MARKETING

Ingat! Pemasaran Online ni sentiasa berubah. Apa yang anda belajar bulan lepas BELUM TENTU valid untuk bulan ini. Usahawan yang CHAMPION dalam marketing adalah usahawan yang PALING PANTAS BERTINDAK dengan TEKNIK TERBARU & PALING LATEST.

RECHARGE ENERGY & KUATKAN DALAMAN DIRI

Orang yang berjaya adalah mereka yang memenangi pertarungan dengan diri sendiri setiap hari. Jika anda berjaya lepasi halangan ini, anda bukan sekadar berjaya malah anda TERPAKSA BERJAYA. Sertai kami dalam DIGITAL MARKETING MASTERY 3 Hari ini untuk lawan. Lawan Sampai Menang!

NETWORKING YANG LUAR BIASA HEBAT

Untung besar kepada mereka yang sentiasa berada dalam kumpulan individu positif kerana banyak rahsia kejayaan akan dikongsi sekali gus dapat kekalkan momentum untuk terus capai matlamat, apa yang dihajat dengan PANTAS.

JADI, datang dan upgrade ilmu marketing anda secara konsisten melalui SEMINAR DIGITAL MARKETING MASTERY edisi APRIL ini!

Berapa Yang Anda Perlu Laburkan Untuk Memiliki .

Kelas 3 hari ini bernilai lebih dari RM10,000!

Daftar sekarang untuk dapatkan HARGA JIMAT!

DIGITAL MARKETING MASTERY

RM 1997

100% Money Back Gurantee

Kenapa kami yakin? Kerana kami tahu, jika anda hadir dan buat, anda akan keluar dari belenggu masalah perniagaan (online) yang lembab ini. Yakin!

Belajar dengan hati terbuka dan fikiran yang ikhlas untuk membangun ekonomi diri, keluarga dan ummah. 100% perbelanjaan yang anda keluarkan, selepas seminar, hanya perlu beritahu team kami yang bertugas tentang feedback seminar, kami akan pulangkan pelaburan anda serta merta.

Untuk Sebarang Pertanyaan​

Hubungi Pegawai Khidmat Pelanggan Kami

013 920 0106

NASUHA

018 222 6550

FAIZAL

FUNNEL EVO AKADEMI

No. 65-1,2 & M, Jalan PJU 5/21, Encorp Strand, Kota Damansara 47810 Petaling Jaya, Selangor.

IMPORTANT

You have to work hard to earn money. Most of the students here they have good products to sell (eg. clothes, cosmetics, services etc). This program doesn’t promise you to be rich. You have to invest in advertising to make sales in your business. You also have a risk of not making any result at all. We teach how to start a business from zero based on our real experience in doing many businesses. From doing research to make the sales to serve the customers. It’s NOT magic. We also have money back guarantee in case this program is not suitable for you. The risk is on our side. We are proud of having more than 5,000 students now without having a single refund.

Disclaimer: Funnel Evo Earnings Disclaimer: We don’t believe in “get rich” programs – only in hard work, adding value and creating a cutting-edge space that helps people build a business that brings fulfilment, freedom and income they desire. Our programs are intended to help you share your message with a wider audience and to make a difference in the world while growing your business. As stipulated by law, we can not and do not make any guarantees about your ability to get results or earn any money with our ideas, information, tools or strategies. We’re here to shed light unto a path that is for the chosen ones. It’s not for the weak of heart or the frail of spirit. It’s for the strong and the wise and the inspired. It’s for those who follow their soul’s calling. No apologies. No regrets. So we are here to help you achieve that, but it’s up to YOU to take action. Agreed? We just want to help by giving great content, direction and strategies that move you forward. All products and services by our company are for educational and informational purposes only. Nothing on this page, any of our websites, or any of our content or curriculum is a promise or guarantee of results or future earnings, and we do not offer any legal, medical, tax or other professional advice. Any financial numbers referenced here, or on any of our sites, are illustrative of concepts only and should not be considered average earnings, exact earnings, or promises for actual or future performance. Making decisions based on any information presented in our products, events, services, or web site, should be done only with the knowledge that you could experience significant losses, or make no money at all. Use caution and seek the advice of qualified professionals when attempting any lifestyle change or business or financial endeavor. Check with your accountant, lawyer or professional advisor, before acting on this or any information. You alone are responsible and accountable for your decisions, actions and results in life, and by your registration here you agree not to attempt to hold us liable for your decisions, actions or results, at any time, under any circumstance. We share this with you since transparency and integrity are important to us and we hold ourselves (and you) accountable to these claims. Thanks for checking in. Until next time, dream big, embrace growth and change, and allow your passion to fuel your life.

Copyright 2019, FunnelEvo.com | SIFOO International Sdn Bhd

ISI MAKLUMAT ANDA

Whatsapp Team
Hi ???? Selamat datang ke Website EjenPro. Ada apa kami boleh bantu?